Deel Print Voeg bladwijzer toe

Aantekeningen


Treffers 1 tm 50 van 40410

      1 2 3 4 5 ... 809» Volgende»

   Aantekeningen   Verbonden met 
1 Op heden den negen en twintigsten october negentienhnderd drie entwintig is door mij Johannes Conradus Bouwmeester, Ambtenaar van denBurgerlijken Stand der Gemeente Vriezenveen ingeschreven ten verzoekevan Geertrui Jongman, zonder beroep wonende te Ambt Hardenberg, gehuwdmet Harm Otter veenarbeider wonende te Ambt Hardenberg, een bij exploitvan den deurwaarder bij de Arrondissements Rechtbank te Almelo HendrikJan Plaggemars op den zeven en twintigsten dezer maand beteekend en terinschrijving in de registers van den Burgerlijken Stand overgelegdafschrift van een vonnis der Arrondissements Rechtbank te Almelo van dendertienden Juni negentienhonderd drie en twintig waarbij is verklaarddat het huwelijk tusschen Harm Otter en Geertrui Jongman op den twee entwintigsten April negentien honderd en zestien alhier voltrokken, doorechtscheiding is ontbonden.
Dit vonnis is op den twaalfden Juli negentienhonderd drie en twintigaan den gedaagde beteekend en openbaar gemaakt in de NederlandscheStaatscourant van den dertienden Juli negentienhonderd twee en twintig.
Tevens is hierbij overgelegd eene verklaring van den Griffier derArrondissements Rechtbank te Almelo van den zestienden october negentienhonderd drie en twintig houdende de verklaring dat thans door geenwettig middel meer tegen bovengemeld vonnis kna worden opgekomen.
Meer gemeld vonnis luid als volgt:
In naam der Koningin, De Arrondissements Rechtbank te Almelo rechtdoendein Burgerlijke en Handelszaken heeft gewezen het navolgende vonnis,inzake tusschen:
Geertrui Jongman rechtens wonende te Ambt Hardenberg verblijf houdendetw Zwolle eischeres bij exploit van dagvaarding d.d. 19 Mei 1923, tendeze gratis procedeerende ingevolge beschikking dezer Rechtbank d.d. 11October 1922 hebbende tot procureur Mr. G.J. Sijbrandij en Harm Otterwonende te Ambt Hardenberg gedaagde bij gemeld exploit van dagvaardingdefailant. De Rechtbank gehoord de eischeres, gehoord de Officier vanJustitie concludeert dat de Rechtbank op grondeigenaar van de gesteldekwaadwillige verlating de echtscheiding tusschen partijen zal uitsprekenmet toewijzing der vordering tot levensonderhoud en met veroordeelingvan den gedaagde in de kosten van dit geding. Gezien de stukken.
Ten aanzien van de feiten: Overwegende dat eischeres stellende dat zijen de gedaagde op den 22 April 1916 te Vriezenveen zijn gehuwd; dat uitdit huwelijk geen kinderen zijn geboren; dat gedaagde staande huwelijkoverspel heeft gepleegd; dat eischeres met gedaagde laatstelijkgemeenschappelijk heeft gewoond in de gemeente Vriezenveen; dat gedaagdede gemeene woonplaats welke eischeres aldaar met hem had, voor meer danvijf jaren en zonder wettige oorzaak en zonder eenigen grondeigenaar,derhalve kwaadwillig heeft verlaten en tot nu toe aldaar niet isteruggekeerd en in zijn weigering volhardt om tot haar terug te keeren;dat gedaagde haar bovendien in de laatst van den tijd der samen levingheeft mishandeld en met een mes bedreigd; dat eischeres mitsdien hetrecht heeft tegen den gedaagde een rechtsvervolging tot echtscheiding inte stellen uit hoofde van overspel en kwaadwillige verlating subsidiairtot scheiding van tafel en bed op grondeigenaar van mishandeling enbuitensporigheden en zij het daartoe vereischte verlof bekwam bijbeschikking van den E.A. Heer President der Rechtbank te Almelo d.d. 29Novemberg 1922; dat eischeres geen genoegzame inkomsten heeft om in haarlevensonderhoud te voorzien; heeft gevorderd dat de Rechtbank deechtscheiding van de partijen zal uitspreken subsidiair de scheiding vantafel en bed met veroordeling van den gedaagde om van den dag dat het tevellen vonnis zal zijn ingeschreven in de registers van den BurgerlijkenStand aan de eischeres tot levensonderhoud f 5,- per week te betalen,met verwijzing van hem in de kosten van het beding. In rechte:Overwegende dat de Rechtbank onbevoegd is om kennis te nemen van deneisch tot echtscheiding op grondeigenaar van overspel door den gedaagdegepleegd, daar deze woont te Ambt Hardenberg dus buiten ditArrondissement. Doch wel is de Rechtbank bevoegd ten aanzien van devordering tot echtscheiding op grondeigenaar van kwaadwillige verlatingen daar deze vordering der Rechtbank noch onrechtmatig noch ongegrond isvoorgekomen kan zij worden toegewezen evenals die tot het verstrekkenvan levensonderhoud aan de eischeres. De subsidiaire eisch ot scheidingvan tafel en bed is daarmede vervallen. Rechtdoende bij verstek:Verklaren zich onbevoegd om kennis te nemen van den eisch totechtscheiding op grondeigenaar van overspel. Verklaart op grondeigenaarvan kwaadwillige verlating het huwelijk van de partijen ontbonden doorechtscheiding. Veroordeelt den gedaagde om van den dag af dat dit vonniszal zijn ingeschreven in de registers van den Burgerlijken Stand aan deeischeres tot levensonderhoud te betalen f 5,- per week. Verwijst dengedaagde inde kosten van het geding voor zooveel, aan de zijde van deeischeres tot heden aangewend, begroot op vijf en vijftig gulden vijf enzeventig cent (f 55,75), het loon van den procureur en de in debetgestelde kosten van Griffie, Deurwaarder, regel en registratieinbegrepen.
Aldus gewezen te Almelo door de Heeren Mr. Cohel Tervaert President,Leendertz en Hijink, Rechters en uitgesproken ter zitting van Woensdagden dertienden Juni 1900 drie en twintig door den President integenwoordigheid van gemeld Rechters, van Mr. Luijken Glashorst,Officier van Justitie en mr. ter Kuile Griffier. Get. M. Ter Kuile, get.Cohel Tervaert.
Voor grosse afgegeven aan Procureur van eischeres.
De Griffier der Rechtbank te Almelo.
w.g. M. ter Kuile.
Voor afschrifte
w.g. H.J. Plaggemars.
Waarvan door mij deze inschrijving heeft plaats gehad ingevolgdeartikel acht en veertig sub die van het Burgerlijk Wetboek ondergoedkeuring der doorhaling van drie honderd zes en veertig gedruktewoorden in vorenstaande akte. J. Bouwmeester. 
Gezin: F9169
 
2 "De moeder van de bruid en bruidegom hebben verklaart niet te kunnenteekenen, omdat zij dat niet hebben geleerd". Gezin: F2760
 
3 "Des bruids moeder verklaarde geen schrijven geleerd te hebben, gelijkook de bruidegom zelve deze verklaring voor ons afgelegd". Gezin: F43
 
4 ... dat de gedaagde, herhaalde malen in de jaren 1853 en 1854 en daarnain de gemeente Vriezenveen in zijne woning aldaar met eene vrouwelijkepersoon genaamd Anna Rensink overspel heeft bedreven ... Gezin: F5782
 
5 01-02-1845/13-02-1845. Gezin: F20045
 
6 01-06-1841/13-06-1841. Gezin: F3631
 
7 02-04-1841/14-04-1841.
Huwelijksadvertentie: Getrouwd: H.W. Engels van Vriezenveen en A.C.W.S.Gramekau, St. Petersburg, 2/14 april 1841. 
Gezin: F4815
 
8 02-06-1845/14-06-1845. Gezin: F3544
 
9 04-12-1871/16-12-1871. Gehuwd in de Petrikerk. Gezin: F20098
 
10 05-11-1852/17-11-1852. Gezin: F9704
 
11 06-04-1868/18-04-1868. Gezin: F20064
 
12 06-04-1890/18-04-1890. Gezin: F19138
 
13 06-07-1864/18-07-1864. Gezin: F20807
 
14 08-07-1874/20-07-1874. Gezin: F20070
 
15 09-09-1862/21-09-1862. Gehuwd in de Znaminskoi-kerk. Gezin: F20062
 
16 1 kind gewettid. Gezin: F13487
 
17 1 kind gewettigd bij het huwelijk. Gezin: F7621
 
18 1 kind gewettigd. Gezin: F4466
 
19 1 kind gewettigd. Gezin: F4491
 
20 1 kind gewettigd. Gezin: F6609
 
21 1 kind gewettigd. Gezin: F7118
 
22 1 kind gewettigd. Gezin: F7725
 
23 1 kind gewettigd. Gezin: F8457
 
24 1 kind gewettigd. Gezin: F8492
 
25 1 kind gewettigd. Gezin: F8609
 
26 1 kind gewettigd. Gezin: F8821
 
27 1 kind gewettigd. Gezin: F9103
 
28 1 kind gewettigd. Gezin: F9251
 
29 1 kind gewettigd. Gezin: F9460
 
30 1 kind gewettigd. Gezin: F11582
 
31 1 kind gewettigd. Gezin: F12653
 
32 1 kind gewettigd. Gezin: F12770
 
33 1 kind gewettigd. Gezin: F12900
 
34 1 kind gewettigd. Gezin: F13031
 
35 1 kind gewettigd. Gezin: F13524
 
36 1 kind gewettigd. Gezin: F14463
 
37 1 kind gewettigd. Gezin: F15218
 
38 1 kind gewettigd. Gezin: F15274
 
39 1 kind gewettigd. Gezin: F15453
 
40 1 kind gewettigd. Gezin: F15983
 
41 1 kind gewettigd. Gezin: F16401
 
42 1 kind gewettigd. Gezin: F16534
 
43 1 kind gewettigd. Gezin: F16868
 
44 1 kind gewettigd. Gezin: F17340
 
45 1 kind gewettigd. Gezin: F17347
 
46 1 kind gewettigd. Gezin: F17433
 
47 1 kind gewettigd. Gezin: F19241
 
48 1 kind gewettigd. Gezin: F19242
 
49 1 kind gewettigd. Gezin: F19573
 
50 1 kind gewettigd. Gezin: F20512
 

      1 2 3 4 5 ... 809» Volgende»